Skelbiamas konkursas VšĮ Lazdijų švietimo centro vyr. buhalterio pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:

VšĮ Lazdijų švietimo centras

Pareigų pavadinimas:

Vyriausiasis buhalteris

Reikalavimai:

1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas (magistro kvalifikacinis laipsnis) finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;

 

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, liečiančią buhalterinę apskaitą, darbo santykius ir dokumentų valdymą;

 

3. Vyriausiais buhalteris privalo vadovautis: Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą; darbo tvarkos taisyklėmis; darbo sutartimi; pareigybės aprašymu; kitais VšĮ Lazdijų švietimo centro lokaliniais dokumentais (įsakymais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

Buhalterio darbo patirtis švietimo įstaigoje - privalumas.

Funkcijos:

 Vyriausiasis buhalteris atlieka šias funkcijas:

1. konsultuoja biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;

2. organizuoja finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, VšĮ Lazdijų švietimo centro lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

3. pateikia teisingus ir savalaikius ataskaitinius duomenis finansų statistikos įstaigoms;

4. taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, buhalterinės apskaitos formas bei metodus;

5. organizuoja buhalterinę apskaitą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:

5.1. tinkamai ir laiku apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir tinkamai ir tiksliai fiksuojamos buhalterinės operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;

5.2. tiksliai apskaitomos išlaidos sąmatų vykdymui, operacijos, kapitalinio remonto, paslaugų ir kitų darbų išlaidos, padaryti ekonomiškai pagrįsti skaičiavimai (kalkuliacijos šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti);

5.3. tinkamai tvarkoma VšĮ Lazdijų švietimo centro ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;

5.4.teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, grąžintos bankams paskolos, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;

5.5.buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos mokesčių administratoriui;

5.6. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;

6. kontroliuoja:

6.1.kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;

6.2.kaip laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymo bei kito turto inventorizavimo, taisyklių;

6.3.ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi finansinės ir kasos drausmės;

6.4.ar nustatytu laiku išieškomos skolos VšĮ Lazdijų švietimo centrui ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams;

6.5.ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai;

7. rengia ir tvirtina finansinę atskaitomybę, teiktiną VšĮ Lazdijų švietimo centro direktoriui ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms;

8. rengia mokesčių deklaracijas;

9. konsultuoja mokesčių dydžio klausimais;

10. ginčija mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinus reikalavimus, susijusius su mokesčiais;

11. atlieka finansinius tyrimus, esant įtarimų dėl sukčiavimo;

12. aktyviai padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;

13. apskaičiuoja VšĮ Lazdijų švietimo centro darbuotojų darbo užmokestį;

14. užtikrina ir organizuoja specialių apskaitos dokumentų įsigijimo ir naudojimo tvarkos laikymąsi, organizuoja tinkamą šių dokumentų apsaugą;

15. suteikia VšĮ Lazdijų švietimo centro darbuotojams jų darbui būtiną buhalterinės apskaitos žinių minimumą;

16. užtikrina, kad būtų teisingai ir laiku pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbo grafikai;

17. nutraukus su įstaiga darbo santykius, VšĮ Lazdijų švietimo centro direktoriui (arba jo paskirtam asmeniui) perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, tai įforminant perdavimo – priėmimo aktu;

18. informuoja VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorių apie gaunamus pranešimus, pateikia jam pasirašyti paruoštus dokumentus ir ataskaitas;

19. sistemina ir saugo gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams;

20. organizuoja prekinių, materialinių vertybių įsigijimo,    panaudojimo, realizavimo, pardavimo, apsaugos ir apskaitos darbą;

21. organizuoja inventorizacijas, nuolat tikrina medžiagų, prekių ir kitų materialinių vertybių likučius.

Darbo užmokestis:

pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos  koeficientas 3,2 – 10,5

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymas (CV).

5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus pateikti elektroniniu paštu arba telefonu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas: Seinų g. 1, LT-67113, Lazdijai, 303 kab. (direktorius);

Pasiteiravimo telefono numeris 8 (318) 51779, mob. +370 650 82858, elektroninio pašto adresas: egle.macioniene@lazdijai.lt

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00. val. iki 17.00. val., penktadienį- nuo 8.00 val. iki 15 val. 45 min.

Skelbimas galioja: 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2018 m. spalio 2 d.

Skelbimas galioja iki 2018 m. spalio 16 d.